Vi leverer bedste kvalitet til den laveste pris
Levering i hele Europa med egen transport
Egen arbejdsplads, skræddersyning mulig
Er du ikke tilfreds, er køb ikke forpligtet

Almindelige Betingelser Adéquat

Privatlivserklæring

Indholsfortegnelse almindelige betingelser Adéquat:

Artikel  1 – Definitioner

Artikel  2 – Den erhvervsdrivendes identitet

Artikel  3 – Anvendelse

Artikel  4 – Tilbuddet

Artikel  5 – Kontrakten

Artikel  6 – Fortrydelsesret

Artikel  7 – Forbrugerens forpligtelser under betænkningstiden

Artikel  8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsessretten og de hermed forbundne omkostninger

Artikel  9 – Den erhvervsdrivendes forpligtelser i forb. m. fortrydelse

Artikel 10 – Udelukkelse fra fortrydelsesret

Artikel 11 – Prisen

Artikel 12 – Opfyldelse og ekstra garanti

Artikel 13 – Levering og udførelse

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klagebestemmelser

Artikel 16 – Tvister

Artikel 17 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

 

Artikel 1 – Definitioner almindelige betingelser Adéquat

I disse betingelser forstås under:

 1. Supplerende kontrakt: en kontrakt hvorved forbrugeren får produkter, digitalt indhold og/eller ydelser i forbindelse med en fjernkontrakt og disse ting, det digitale indhold og/eller ydelser bliver leveret af den erhversdrivende eller af en tredjepart på basis af en aftale mellem tredjeparten og den erhversdrivende;
 2. Betænkningstid: den tid inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den naturlige person som ikke handler via udøvelsen af sin handels-, virksomheds-, håndværks- eller erhvervsaktivitet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data som produceres og leveres i digital form;
 6. Vedvarende databærer: ethvert hjælpemiddel – hvorunder også e-mail – som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at opbevare information, som er rettet til ham personligt, på en måde som muliggør fremtidig konsultering eller brug for en periode som er afstemt til det mål som informationen er bestemt, samt uændret reproduktion af den opbevarede information;
 7. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for inden for betænkningstiden at afstå fra fjernkontrakten;
 8. Den erhvervsdrivende: den naturlige eller juridiske person som tilbyder forbrugere produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller ydelser på afstand;
 9. Fjernkontrakt: en kontrakt som bliver sluttet mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller ydelser, hvorved der til og med kontraktens indgåelse udelukkende eller delvist bliver gjort brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 10. Modelformular til fortrydelse: den i Bilag I til disse betingelser tilføjede europæiske modelformular til fortrydelse. Bilag I behøver ikke at blive stillet til rådighed, hvis forbrugeren m.h.t. sin bestilling ikke har nogen fortrydelsesret;
 11. Teknik til fjernkommunikation: middel som kan bruges til at slutte en kontrakt, uden at forbrugeren eller den erhvervsdrivende behøver at være i det samme rum samtidigt.

 

Artikel 2 – Den erhvervsdrivendes identitet 

Adéquat B.V. handelsfirma etableret i Goedentijd 66B, 5131 NS Alphen (NB),

Telefonnummer: +31 13-5082536 (træffes fra mandag til og med fredag fra kl. 9.00 – 17.00 og lørdag fra kl. 9.00 – 17.00)
E-mailadresse: info@adequat.eu
CVR-nummer (KvK-nummer): 84655763
Momsnummer: NL826557946B01

 

Artikel 3 – Anvendelighed

 1. Disse almindelige betingelser gælder ethvert tilbud fra den erhvervsdrivende og enhver indgået fjernkontrakt mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.
 2. Inden fjernkontrakten indgås, stilles teksten i disse almindelige betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette af rimelige grunde ikke er muligt, skal den erhvervsdrivende inden fjernkontrakten bliver indgået, angive på hvilken måde de almindelige betingelser kan gennemses hos den erhvervsdrivende og at de på anmodning fra forbrugeren hurtigst muligt vil blive fremsendt omkostningsfrit.
 3. Inden fjernkontrakten indgås elektronisk, kan teksten som afvigelse fra den forrige artikel og inden fjernkontrakten bliver indgået, stilles forbrugeren til rådighed ad elektronisk vej på en sådan måde at den af forbrugeren let kan lagres på en vedvarende databærer. Hvis dette af rimelige grunde ikke er muligt, skal det, inden fjernkontrakten bliver indgået, angives hvor man ad elektronisk vej kan gøre sig bekendt med de almindelige betingelser og at de på anmodning fra forbrugeren omkostningsfrit vil blive fremsendt elektronisk eller på anden måde.
 4. I tilfælde af at der ud over disse almindelige betingelser desuden er specifikke produkt- eller ydelsesbetingelser gældende, gælder andet og tredje punkt tilsvarende og forbrugeren kan i tilfælde af modstridige betingelser altid påberåbe sig den brugbare bestemmelse/ som er mest gunstig for ham.

 

Artikel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud kun er gyldigt i en begrænset tidsperiode eller er fremsat under bestemte betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå i tilbuddet.
 2. Tilbuddet skal indeholde en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, det digitale indhold og/eller ydelser. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en rimelig vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender illustrationer, skal disse være en virkelighedstro gengivelse af de tilbudte produkter, ydelser og/eller digitale indhold. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af åbenlyse misforståelser eller fejl i tilbuddet.
 3. Hvert tilbud skal indeholde oplysninger, som gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

 

Artikel 5 -Kontrakten

 1. Kontrakten indgås, under forbehold af, at de i artikel 4 angivne betingelser opfyldes, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret kontrakten elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve kontrakten.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal den erhvervsdrivende foretage de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sørge for et sikkert web-miljø. Hvis forbrugeren er i stand til at betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende foretage egnede sikkerhedsmæssige foranstaltninger for dette.
 4. Den erhvervsdrivende – kan inden for de lovmæssige rammer – undersøge om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt skaffe sig viden om alle de kendsgerninger og faktorer, der er vigtige for at kunne indgå fjernkontakten på ansvarlig vis. Hvis den erhvervsdrivende på bagrund af denne undersøgelse har rimelig grund til ikke at indgå kontrakten, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller til at underlægge udførelsen særlige betingelser.
 5. Den erhvervsdrivende skal senest ved leveringen af produktet, ydelsen eller det digitale indhold sende følgende oplysninger til forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at de på en tilgængelig måde kan gemmes af forbrugeren på et holdbart medie:
 6. besøgsadressen på den afdeling af den erhvervsdrivendes virksomhed hvor forbrugeren kan henvende sig med med klager;
 7. de betingelser hvorunder og den metode hvormed forbrugeren kan anvende fortrydelsesretten eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
 9. prisen inklusive alle skatter og afgifter på produktetet, ydelsen eller det digitale indhold; hvis relevant leveringsomkostningerne; og betalingsmåden, leveringen eller udførelsen af fjernkontrakten;
 10. kravene for ophævelse af kontrakten, hvis kontraktens varighed overstiger ét år eller er af ubestemt varighed;
 11. i tilfælde af at forbrugeren har en fortrydelsesret, standardfortrydelsesformularen.
 12.  I tilfælde af en transaktion over tid skal betingelsen i det foregående punkt kun gælde for den første levering.

 

Artikel 6 – Fortrydelsesret

Almindelige betingelser for produkter:

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren ret til at ophæve kontrakten uden at angive begrundelse inden for en betænkningsperiode på 14 dage. Den erhvervsdrivende må gerne spørge forbrugeren om grunden til fortrydelsen, men må ikke forpligte ham til at oplyse grunden(e).
 2. Den i punkt 1 nævnte betænkningstid begynder dagen efter at produktet er blevet modtaget af forbrugeren eller af en i forvejen af forbrugeren udpeget en tredjeperson, som ikke er transportøren, eller:
 3. i tiltælde af at forbrugeren i den samme ordre har bestilt flere produkter: den dag hvor forbrugeren, eller en af ham udpeget tredjeperson, har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende må, under forudsætning af at han forud for bestillingsprocessen tydeligt har informeret om det, afvise en bestilling på flere produkter med en forskellig leveringstid.
 4. hvis leveringen af et produkt består af forskellige sendinger eller dele: den dag hvor forbrugeren, eller en af ham udpeget tredjeperson, har modtaget den sidste sending eller den sidste del;
 5. ved kontrakter for regelmæssig levering af produkter over en bestemt periode: den dag hvor forbrugeren, eller en af ham udpeget tredjeperson, har modtaget det første produkt.

 

Almindelige betingelser ved ydelser:

 1. Forbrugeren har i en periode på 14 dage ret til uden at angive begrundelse at ophæve en kontrakt om ydelser. Den erhvervsdrivende må gerne spørge forbrugeren om grunden til fortrydelsen, men må ikke forpligte ham til at oplyse grunden(e).
 2. Den i punkt 3 nævnte betænkningstid begynder dagen efter kontraktens indgåelse.

 

Forlænget betænkningstid for produkter og ydelser ved undladelse af oplysning om fortrydelsesret:

 1. Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren den lovpligtige information om fortrydelsesretten eller modelformularen for fortrydelse, udløber betænkningstiden tolv måneder efter afslutningen af den oprindelige betænkningstid i overensstemmelse med de forrige punkter i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren den i det forrige punkt nævnte information inden tolv måneder efter indgangsdatoen på den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 14 dage efter den dag hvor forbrugeren har modtaget informationen.

 

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningsperioden

 1. I betænkningsperioden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen omhyggeligt. Forbrugeren skal kun udpakke eller anvende produktet i det omfang der er nødvendigt for at kunne fastslå produktets beskaffenhed, egenskaber og funktion. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun skal håndtere produktet og inspicere det sådan som han ville have lov til at gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet som resultat af en håndtering af produktet som går udover det tilladte i punkt 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende før eller under indgåelse af kontrakten har givet ham al lovpligtig information om fortrydelsesreten.

 

Artikel 8 – Forbrugeres udøvelse af fortrydelsesretten og hermed forbundne omkostninger

 1. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han inden for betænkningsperioden meddele den erhvervsdrivende dette ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig vis.
 2. Forbrugeren skal så hurtigt som muligt, men senest 14 dage fra dagen efter den meddelelse der er nævnt i afsnit 1, sende produktet retur eller give det til den erhvervsdrivende (eller en bemyndiget person). Dette er ikke nødvendigt, hvis den erhvervsdrivende har tilbudt selv at afhente produktet. I alle tilfælde skal produktet returneres inden fristens udløb.
 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt medleveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i den originale stand og emballage, og i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes rimelige og klare instruktioner.
 4. Risikoen og bevisbyrden for den korrekte og rettidige udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren påtager sig de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ydelsen eller at leveringen af gas, vand eller elektricitet som ikke er udbudt til salg i en begrænset volume eller en vis mængde, begynder under betænkningsperioden, er forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb skyldigt, som svarer til den del af forpligtelsen som er opfyldt af den erhvervsdrivende på tidspunktet for fortrydelsen, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Der påhviler ikke forbrugeren nogen omkostninger for udførelsen af ydelser, der ikke er udbudt til salg i en begrænset volume eller mængde, hvis: :
 8. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren den lovpligtige information om fortrydelsesretten, godtgørelse for tilbagekaldelse eller standardfortrydelsesformularen, eller;
 9. Forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelsen af udførelsen af ydelsen i betænkningstiden.
 10. Forbrugeren påhviler ingen udgifter for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der leveres på et fysisk medium, hvis:
 11. han ikke forud for leveringen har givet sit udtrykkelige samtykke til påbegyndelse af kontraktens opfyldelse inden fortrydelsesfristens udløb;
 12. han ikke har anerkendt at han mister sin fortrydelsesret ved afgivelsen af sit samtykke; eller
 13. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 14. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves automatisk alle supplerende kontrakter.

 

Artikel 9 – Den erhvervsdrivendes forpligtelser ved udøvelse af fortrydelsesret

 1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at erklære sin udøvelse af fortrydelsesretten, skal han efter modtagelsen af denne erklæring øjeblikkeligt sende en modtagelsesbekræftelse.
 2. Den erhvervsdrivende skal refundere alle betalinger fra forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, omgående, men dog inden for 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren oplyser den erhvervsdrivende om fortrydelsen. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder at hente produktet selv, må han vente med refunderingen til han har modtaget produktet, eller forbrugeren viser, at han har returneret produktet, alt efter hvilket tidspunkt der er først.
 3. Den erhvervsdrivende skal til refunderingen bruge det samme betalingsmiddel som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren anerkender en anden metode. Refunderingen skal ske omkostningsfrit for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at refundere de yderligere omkostninger for den dyrere metode.

 

Artikel 10 – Ekskludering fra fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende ekskluderer de følgende produkter og ydelser fra fortrydelsesretten:

 1. Produkter eller ydelser, hvis pris er bundet til svingninger på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på og som kan indtræffe inden for fortrydelsesfristen;
 2. Ydelseskontrakter, efter fuldkommen udførelse af ydelsen, men kun hvis:
 3. udførelsen er begyndt med udtrykkelig forudgående samtykke fra forbrugeren; og
 4. forbrugeren har angivet, at han mister sin fortrydelsesret, så snart den erhvervsdrivende har opfyldt kontrakten til fulde;
 5. Produkter fremstillet efter specifikationer fra forbrugeren, som ikke er præfabrikeret og som bliver fremstillet på basis af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som tydeligt er bestemt for en specifik person;

Artikel 11 – Prisen

 1. Når du bestiller hos Adéquat betaler du i euro. Bemærk at beløbet på fakturaen kan afvige en smule fra beløbet på bestillingstidspunktet (det skyldes at fakturaen først udskrives på tidspunktet for leveringen).
 2. I løbet af den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode skal priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke hæves, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 3. Afvigende fra det foregående punkt kan den erhvervsdrivende udbyde varer eller tjenesteydelser, hvis priser er knyttet til udsving på det finansielle marked, og som den erhvervsdrivende ingen indflydelse har på, med variable priser. Det faktum at priserne er knyttet til udsving, og det faktum at eventuelt angivne priser er vejledende priser, skal angives i tilbuddet.
 4. Prisstigninger inden for tre måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis de skyldes lovmæssige bestemmelser eller betingelser.
 5. Prisstigninger mere end tre måneder efter indgåelsen af kontrakten er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har betinget sig dette, og:
 6. dette er et resultat af lovmæssige bestemmelser eller betingelser; eller
 7. hvis forbrugeren har ret til at ophæve kontrakten med ikrafttræden på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 8. De i tilbuddet angivne priser på produkter eller ydelser skal være inklusive moms.

 

Artikel 12 – Overholdelse af kontrakten og ekstra garanti 

 1. Den erhvervsdrivende står garant for, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, specifikationerne anført i tilbuddet, rimelige krav til egnethed og/eller anvendelighed samt de lovmæssige bestemmelser og/eller myndighedsbestemmelser, der eksisterede på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis ellers aftalt, står den erhvervsdrivende desuden garant for at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En ekstra garanti givet af den erhvervsdrivende, dennes leverandør, fabrikant eller importør, indskrænker aldrig de lovmæssige rettigheder og krav, som forbrugeren baseret på fjernkontrakten kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende i tilfælde af at den erhvervsdrivende ikke eller mangelfuldt har opfyldt sin del af kontrakten.
 3. Under ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, importør eller producent, hvorved han tilkender forbrugeren bestemte rettigheder og krav som rækker længere end han lovmæssigt er forpligtet til i tilfælde af at han ikke eller mangelfuldt har opfyldt sin del af kontrakten.

 

 

Artikel 13 – Levering og udførelse

 1. Den erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelsen og udførelsen af ordrer på produkter og ved vurderingen af anmodninger om levering af ydelser.
 2. Som leveringssted gælder den adresse, som forbrugeren oplyser den erhvervsdrivende.
 3. Med iagttagelse af det som er angivet i afsnit 4 i disse almindelige betingelser, skal den erhvervsdrivende udføre accepterede ordrer med kompetent hurtighed, dog inden for 30 dage, medmindre en længere leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en levering ikke eller kun delvist kan gennemføres, skal forbrugeren modtage meddelelse herom senest 30 dage efter at ordren blev afgivet. I det tilfælde har forbrugeren ret til omkostningsfrit at ophæve kontrakten samt ret til en eventuelt skadeserstatning.
 4. I tilfælde af ophævelse af kontrakten i henhold til det foregående punkt, skal den erhvervsdrivende omgående refundere det beløb, forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skader på og/eller tab af produkter påhviler den erhvervsdrivende op til leveringstidspunktet hos forbrugeren, eller en på forhånd udpeget og over for den erhvervsdrivende bekendtgort repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Er intet andet aftalt i kontrakten eller i de supplerende betingelser, skal beløb som skal betales af forbrugeren, betales inden for 14 dage efter betænkningsperiodens påbegyndelse, eller i tilfælde hvor der ikke er en betænkningsperiode, inden for 14 dage efter kontraktens indgåelse. I tilfælde af en kontrakt om at levere en ydelse, begynder denne periode dagen efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen på kontrakten.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren i almindelige betingelser aldrig forpligtes til forudbetaling på mere end 50%. Hvis forudbetaling er aftalt, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af ordren eller ydelsen (ydelserne), inden den aftalte forudbetaling har fundet sted.
 3. Ejendomsretten over de leverede produkter overgår først til kunden efter at købsprisen, eventuelt forhøjet med rente og omkostninger, er betalt. Ejendomsretten overgår ikke kun i kraft af overdragelse af produkterne. Hvis kunden videreoverdrager de leverede produkter, som han ikke til fulde har betalt til Adéquat, eller giver dem i brug eller pant til tredjemand, og/eller i tilfælde af hans fallit eller betalingshenstand, eller beslaglæggelse, ikke inden for 5 dage derefter melder dette skriftligt til Adéquat, pådømmer kunden sig en bøde, der ikke kan gøres til genstand for moderering, på mindst tre gange den ikke-betalte pengesum.
 4. Forbrugeren har pligt til omgående at informere den erhvervsdrivende om unøjagtigheder i leverede eller anførte betalingsoplysninger.
 5. Hvis forbrugeren ikke i tide har levet op til sin(e) betalingsforpligtelse(r), er forbrugeren, efter at denne af den erhvervsdrivende er blevet gjort opmærksom på den for sene betaling og den erhvervsdrivende har tildelt forbrugeren en periode på 14 dage til stadig at leve op sine betalingsforpligtelser, efter udeblivelse af betaling inden for denne 14-dages-periode, den lovmæssige rente skyldig af det endnu skyldige beløb, og den erhvervsdrivende er berettiget til at opkræve de af ham gjorte udenretlige inkasso-omkostninger. Disse inkasso-omkostninger andrager maksimalt: 15% af ubetalte beløb op til € 2.500,=; 10% af de derpå følgende € 2.500,= og 5% af de følgende € 5.000,= med et minimum på € 40,=. Den erhvervsdrivende kan til fordel for forbrugeren afvige fra de nævnte beløb og procentsatser.

 

Artikel 15 – Klageprocedure

 1. Den erhvervsdrivende skal have en tilstrækkeligt bekendtgjort klageprocedure og skal behandle en klage i henhold til denne.
 2. Klager over udførelsen af kontrakten skal skyndsomst efter at forbrugeren har konstateret manglerne, komplet og klart beskrevet indgives til den erhvervsdrivende.
 3. Klager indgivet til den erhvervsdrivende skal besvares inden 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende modtage et svar inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen samt en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Forbrugeren skal mindst give den erhvervsdrivende 4 uger til at løse klagen i fællesskab. Efter denne periode bliver det til en tvist, der er genstand for et forlig.

 

Artikel 16 – Tvister

 1. Kontrakter indgået mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, og som disse almindelige betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning.

 

Artikel 17 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere bestemmelser, eller bestemmelser der afviger fra disse almindelige betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal fastlægges skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på et holdbart medie.

 

 

Vi håndterer de følgende supplerende betingelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse betingelser forstås under:

1 ‘Forretningsmæssig Kunde’: en retsperson eller en naturlig person som handler i og med udøvelsen af et erhverv eller virksomhed eller på vegne af en retsperson indgår en (fjern)kontrakt med Adéquat.

Artikel 2 – Rangorden

1. Medmindre andet udtykkeligt er aftalt, skal de steder hvor der står “forbruger”, i denne forbindelse læses som Forretningsmæssig Kunde.

Artikel 3 – Intellektuelle Ejendomsrettigheder

Intet fra Adéquats hjemmeside (herunder billedmaterialet på hjemmesiden, teksterne, grafisk materiale og logoer) må mangfoldiggøres (herunder downloades) og/eller offentliggøres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Adéquat.

Artikel 4 – Betalingsmetoder

 

1. Forbrugere og Forretningsmæssige Kunder kan betale for Adéquats produkter og/eller ydelser kontant eller med kort eller forud via bankoverførsel. Derudover er det i nogle tilfælde for Forretningsmæssige Kunder muligt at betale via faktura.
2.  Betalingsfrist – I tilfælde af at det skyldige beløb ikke er blevet betalt inden den på fakturaren angivne betalingsfrist, forbeholder Adéquat sig ret til at opkræve betaling for administrationsomkostninger. Hvis betaling derefter udebliver er den Forretningsmæssige Kunde forpligtet til at betale alle de omkostninger som Adéquat påføres i forhold til at inddrive kravene.

Artikel 5 – Fortrydelsesret

I disse Supplerende Betingelser forstås under fortrydelsesret:

 

1.

For alle individualiserede produkter fra Adéquat gælder fortrydelsesretten ikke. Det betyder at man i tilfælde heraf ikke kan påkalde sig betænkningsperioden på fjorten (14) dage.

 

 

 

Bilag I: Modelformular til fortrydelse

 

 

Modelformular til fortrydelse

 

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du fortryder kontrakten)

 

–     Til:      [den erhvervsdrivendes navn]

[ den erhvervsdrivendes geografiske adresse]

[ den erhvervsdrivendes faxnummer, hvis et sådant findes]

[ den erhvervsdrivendes e-mailadresse eller elektroniske adresse]

 

–     Jeg/Vi* meddeler* hermed, at jeg/vi* fortryder vores kontrakt vedrørende

købet af de følgende produkter: [angivelse af produkt]*

leveringen af det følgende digitale indhold: [angivelse af digitalt inhold]*

forrettelsen af den følgende ydelse: [angivelse af ydelse]*,

 

–     Bestilt*/modtaget* [dato for bestilling ved ydelser eller modtagelse ved produkter]

 

–     [Forbrugerens/forbrugernes navn]

 

–     [Forbrugerens/forbrugernes adresse]

 

–     [Forbrugerens/forbrugernes underskrift] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

 

 

* Streg det ud som ikke passer eller udfyld det som passer.