Beste kwaliteit voor de laagste prijs
Leveren in Europa met eigen transport
Eigen werkplaats, maatwerk mogelijk
Alleen afnemen als u tevreden bent

Bekijkt u ook onze privacyverklaring.

Intellectuele Eigendomsrechten

Niets van de website van Adéquat (waaronder de beelden op de website, de teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adéquat.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ADÉQUAT B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adéquat B.V;
 2. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Adéquat B.V. voor de levering van goederen of diensten. Hiermee wordt zowel consument als zakelijke koper aangeduid;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Zakelijke klant/zakelijke koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit of een persoon die namens een rechtspersoon een overeenkomst -al dan niet op afstand- aangaat met Adéquat B.V.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen koper en verkoper.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Adéquat B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
 12. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen “modelformulier voor herroeping”.
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Adéquat B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 15. Partijen: koper en verkoper tezamen.
 16. Op maat gemaakt: In opdracht van de koper gemaakt met specifieke kenmerken die afwijken van de standaard aangeboden producten. Bijvoorbeeld ten aanzien van de maatvoering;
 17. Gepersonaliseerd product: speciaal voor de koper gemaakt product met persoonlijke kenmerken;
 18. Product: een tastbaar goed of een dienst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Adéquat B.V. Van deze algemene voorwaarden kan door partijen uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 • Adéquat B.V wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later tussen partijen gesloten overeenkomsten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1     Offertes en aanbiedingen komen te vervallen indien meer dan 30 dagen zijn verstreken zonder dat acceptatie of bevestiging van de opdracht heeft plaatsgevonden.

3.2     De overeenkomst is tot stand gekomen zodra het aanbod dat Adéquat B.V. aan de koper doet door koper is geaccepteerd, of door aanvaarding van de opdracht of bestelling door Adéquat B.V.. Een overeenkomst komt in ieder geval – maar niet uitsluitend – tot stand door ondertekening van offertes of aanbiedingen van Adéquat B.V. door koper of doordat Adéquat B.V. een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht aan koper.

 • Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen zodra Adéquat B.V. start met de uitvoering daarvan.
 • Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Adéquat B.V. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adéquat B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal Adéquat B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Adéquat B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst die al dan niet op afstand wordt gesloten. Indien Adéquat B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht van de consument bij koop op afstand van een product/ Bedenktijd

 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de koop op afstand van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 2. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Adéquat B.V. mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat worden gemaakt voor de koper, die gepersonaliseerd zijn of die afwijken van de aangeboden standaardproducten.
 5. Adéquat B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Adéquat B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 4. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Adéquat B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de koop van een product in de showroom
 7. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping zoals dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen of op andere ondubbelzinnige wijze aan Adéquat B.V.
 2. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag volgend op de mededeling dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, terug, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) Adéquat B.V.
 3. Indien tussen partijen overeen is gekomen dat Adéquat B.V het product bij de consument ophaalt, dan geldt daarvoor geen termijn.
 4. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. Indien Adéquat B.V niet uiterlijk binnen 14 dagen na de melding van de consument dat gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht het product in goede staat retour heeft ontvangen, dan mag Adéquat B.V. de retourzending daarna weigeren. In dat geval heeft de consument niet tijdig voldaan aan de voorwaarden om het recht op herroeping uit te oefenen en is dit recht vervallen.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking,
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste, zorgvuldige en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8 – Kosten van retournering

De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product, tenzij het product direct na levering retour wordt genomen door de chauffeur van Adéquat B.V.

 1. Indien de consument op een later tijdstip dan het in lid 1 genoemde tijdstip gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan zijn de kosten van retournering voor rekening van de consument.
 2. De consument draagt zorg voor een zorgvuldige retournering.

Artikel 9 – Verplichtingen van Adéquat B.V. bij herroeping

 1. Indien Adéquat B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Na ontvangst van het geretourneerde product op het adres van Adéquat B.V. te Alphen en nadat is vastgesteld dat het product zich in originele c.q. onbeschadigde staat bevindt, restitueert Adéquat B.V. uiterlijk binnen 14 dagen de koopprijs van het product onder inhouding van eventuele retourneringskosten.
 3. Indien Adéquat B.V. aanbiedt het product zelf op te halen, dan mag Adéquat B.V. wachten met de restitutie van het aankoopbedrag tot 14 dagen nadat zij het product in goede staat heeft opgehaald.
 4. Adéquat B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Adéquat B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht  van de consument bij diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, tenzij de dienst binnen deze termijn reeds volledig is uitgevoerd. Adéquat B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien Adequat kosten heeft gemaakt nadat de consument uitdrukkelijk heeft verzocht om reeds een begin te maken met de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening voordat de bedenktermijn is verstreken dan is de consument Adéquat B.V. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Adéquat B.V. is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis .

Artikel 11 – De prijs

 1. De overeengekomen prijs tussen partijen wordt door Adéquat B.V. niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en/of indien Adéquat B.V. dit uitdrukkelijk overeen is gekomen met koper.
 3. Bij een dergelijke prijsverhoging na aanvang van de koopovereenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het product exclusief BTW worden aangeboden..

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Adéquat B.V. maakt naar aanleiding van de informatie die koper verstrekt een inschatting van de plaats waar aflevering kan plaatsvinden.
 2. Met koper wordt vooraf afgestemd op welke wijze levering zal plaatsvinden en op welke locatie. Koper verstrekt correcte en nauwkeurige informatie over de omgeving waarbinnen aflevering plaats kan vinden. De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor de vrachtwagen waarmee het product wordt vervoerd.
 3. Indien de door koper aangegeven locatie niet bereikbaar blijkt te zijn met de vrachtwagen van Adéquat B.V. en dit het gevolg is van onjuiste of onnauwkeurige gegevens verstrekt door koper, dan behoudt Adéquat zich het recht voor om van levering af te zien dan wel extra kosten voor levering in rekening te brengen.
 4. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen van het product naar de uiteindelijke bestemming.
 5. De kosten voor vervoer van het product naar de plaats van aflevering zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Koper dient er rekening mee te houden dat hij zelf dient mee te helpen met het uitladen van de vrachtwagen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Adéquat B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Adéquat B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling vindt vooraf plaats na ontvangst van de factuur o.v.v. het ordernummer danwel bij levering van het product bij de chauffeur, tenzij partijen een andere afspraak maken over de betaling en de wijze waarop.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Adéquat B.V. te melden.
 4. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wijst Adéquat B.V. koper daarop en stelt koper in de gelegenheid alsnog binnen 14 dagen tot betaling over te gaan. Indien betaling wederom uitblijft is koper over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Adéquat B.V. gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het geleverde product berust bij Adéquat B.V. totdat volledige betaling van het product en -indien van toepassing- leveringskosten heeft plaatsgevonden, eventueel verhoogd met rente en kosten. De eigendom gaat derhalve niet over door enkele overdracht van het product aan de koper.
 2. Het is koper niet toegestaan het geleverde maar nog niet volledig betaalde product in gebruik en/of in pand te geven. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van koper, of beslaglegging op het product, dient koper dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk aan Adéquat B.V. te melden. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een niet voor matiging vatbare boete van ten minste drie maal de niet betaalde koopsom.

Artikel 15 – Reclame en Klachten

 1. Indien het product niet voldoet aan hetgeen koper daarvan redelijkerwijs mag verwachten, dan dient koper daarover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na constatering, of- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd een klacht in te dienen bij Adéquat B.V.
 2. Reclames en klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, waarbij de klacht duidelijk wordt omschreven.
 3. Bij Adéquat B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adéquat B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Adéquat B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot door Adéquat B.V. gepleegde wanprestatie danwel onrechtmatige daad, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Adéquat B.V..

16.2 Adéquat B.V. is niet aansprakelijk voor danwel sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot:

 1. fouten in het materiaal dat door koper ter hand is gesteld.
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van koper, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. fouten van door of namens koper ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de koper zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.
 7. Andere fouten waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze niet aan Adéquat B.V. toerekenbaar zijn.

16.3 Adéquat B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die niet het rechtstreekse en directe gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Adéquat B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van bedrijfsschade van Opdrachtgever en/of derving van inkomsten door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak daarvan.

16.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomst tussen de Adéquat B.V. en koper is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Adéquat B.V. en koper is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Adéquat B.V. is gevestigd.

Artikel 18 –  Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.  Adéquat B.V en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Adéquat B.V behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Koper.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(uitsluitend voor consumenten)

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wil ontbinden.

 

Per post aan:

Adéquat B.V.

Goedentijd 66B

5131 NS Alphen (NB)

Nederland

 

Of

 

Per E-mailadres: info@adequat.eu

 

 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst met Adéquat B.V.herroept/herroepen*. Het betreft de verkoop van de volgende producten:

 

 

 

 

 

[hier invullen om welk product het gaat]]

 

 

Ik heb het product/de dienst besteld op*/ontvangen op*

 

 

[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 

 

[Naam consumenten(en)]

 

 

 

 

[Adres consument(en)]

 

 

 

 

 

 

Handtekening consument(en)]

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

Adéquat B.V.

Telefoonnummer: 013-5082536 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur)

KvK 84 655 763

BTW NL826557946B01

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.